twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Teambygging – fungerer det?

Teambygging – fungerer det?

Alle vil vi ha team som fungerer bra og leverer kvalitet slik at prosjektet når oppsatte milepæler og mål. Men teambygging er en dypgående prosess som det er knyttet både kostnader og risiko til. Sørg derfor for å avklare forventningene til de som skal være med. Hva syns du om måten de bygger team på i denne videoen?

Hva er risikoen?

Å starte på en teambyggings-prosess er å love noe. Leverer du ikke som lovet, kan tilliten bli brutt. Da vil det hele virke mot sin hensikt. Kulturen i prosjektet styrer måten vi snakker på, og den mening vi tillegger hendelser og symboler i omgivelsene. Det å bygge team er det samme som å endre gruppens kultur. Det sier seg selv at svak kultur er lett å endre, mens sterk kultur er vanskeligere. Dette må også tas hensyn til når man skal bygge teamet. Tar videoen i innledningen utgangspunkt i gruppens kultur?

Selve teamet

Det finnes ulike tester for hvordan du finner personligheter som passer sammen i et optimalt team for ditt prosjekt. Svakheten med disse er at de ikke kartlegger hvor mye arbeidsinnsats vedkommende er villig til å legge ned i prosjektet. I små og mellomstore prosjekter kan du ofte ikke velge dine medarbeidere. I stor grad handler det her om å gjøre det beste ut av det teamet du får tildelt.

Teambygging

Teambygging er planlagte aktiviteter som har til hensikt å øke gruppemedlemmenes ferdigheter i samspill, som igjen øker gruppens evne til å løse sine oppgaver. Direkte og konkrete tilbakemeldinger er et fint verktøy å bruke for å bedre samspill. En øvelse er å opprette et felles sett av kjøreregler, eller lage en samhandlingsplan. Slik kan man sammen bli enige om hvordan man ønsker at gruppen skal fungere. Teambygging er ikke bare trening i å mestre visse ferdigheter, men også en bevisstgjørings-prosess. For å bygge team må prosessen virke på to nivåer samtidig, både på gruppens normer og ved at individet skjønner den gjensidige påvirkningen mellom seg selv og andre.

Avtaler
Har du et bevisst forhold til hvordan du påvirker de andre i ditt team?

Tilbakemelding

Hemmeligheten bak gode team ligger i empati og evne til konstruktiv tilbakemelding. Gjennom å trene gruppen i å motta direkte og utilslørt tilbakemelding, vil det også være enklere for individet å vise respekt og aksept for det som blir sagt. Flere velger å ritualisere tilbakemeldingen, slik at det blir en rytme i hvordan og når den kommer. Her en noen enkle prinsipper for tilbakemeldinger:

  • Tilbakemeldingen bør være tilstrekkelig konkret og forståelig.
  • Den bør bygge på det medlemmene i gruppen gjør bra, og derfor bør gjøre mer av.
  • Det er viktig og kun omtale det som temaet konkret kan gjøre noe med.

Referanse og for mer kunnskap om teamet, les her.

Hvordan bygger du teamet i ditt prosjekt?

Prosjektmadammen
Skrevet av Prosjektmadammen

Lillablogger