twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Avtaler

Avtaler er et av de viktigste grunnlagene for å etablere rettigheter og plikter mellom personer, samt regulere innholdet av rettigheter og plikter. Avtalen skaper et rettsforhold mellom kontraktspartene – dvs. at partene innretter seg i tillit til at den andre vil oppfylle avtalen etter sitt innhold. Sagt med andre ord – det skapes forventninger. Se video video

Avtalerettslige grunnproblemer:

 • I hvilken grad kan det som sies, gjøres etc. danne grunnlaget for en bindende avtale?
 • Hva medfører denne bindingen?
 • Hvem er bundet?

Avtalers form:

Ikke noe krav om skriftlighet – tvert imot er et grunnprinsipp at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig.

Eksempel på ulike typer avtaleinngåelser:

 • Tilbud-aksept modell
 • Avtaleinngåelse etter forhandlinger
 • Avtaleinngåelse gjennom faktiske handlinger
 • Anbud – kunngjøringer og påfølgende avtaleinngåelse
 • Avtaleinngåelse ved hjelp av standardkontrakter

Avtalers innhold:

Avtaler skal oppfylles etter sitt innhold

Dersom avtaleforholdets parter er enige om innholdet i en avtale, skal denne enigheten legges til grunn uavhengig av om dette skriftlig er kommet til uttrykk på en annen måte. Dersom partene er uenige om innhold, må dette søkes løst gjennom en tolking av avtalen. Det finnes ulike regler og prinsipper for avtaletolking.

Ugyldig avtale:

Avtalen kan ikke oppfylles etter sitt innhold som følge av tilblivelsen (eks. tvang, svik) eller av innholdet (eks. ulovlig innhold). Grensen mellom når en avtale er ugyldig og når en avtale ikke er kommet i stand er ikke skarp. Virkningen av ugyldighet kan være: Ingen, avtalen faller bort, deler av avtalen faller bort, avtalen lempes.

Mislighold av avtale:

Oppfyllelsen er ikke i samsvar med det som skulle vært ytet i henhold til avtalen. Hva som skal ytes – følger av avtalen – tolket og utfylt.

Eksempler på misligholdsbeføyelser (reaksjoner på mislighold):

 • Tilbakeholdsrett av egen ytelse
 • Krav på naturaloppfyllelse, evt. kreve dom for det man har krav på.
 • Prisavslag
 • Heving
 • Erstatning
Skrevet av Stein Nilsen, Eurojuris Nord.