twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

Organisering

Gjennom å etablere en prosjektorganisasjon velges hvilke personer og grupper som skal ha en formell rolle i din organisering. Se video video

Organisering

8 tips til egenskaper hos prosjektledere:

En av de viktigste beslutningene som tas på veien til et godt prosjekt er å velge den rette prosjektlederen.

 • Entusiasme. Er påtenkt leder entusiastisk overfor prosjektoppgaven?
 • Kompetanse. Har vedkommende en faglig kompetanse som passer prosjektets størrelse og type?
 • Administrativ erfaring. Har vedkommende en administrativ erfaring og kompetanse som passer prosjektets størrelse og type?
 • Nettverk. Har vedkommende god kontakt «oppover» mot ledelsen, oppdragsgiver og bruker?
 • Kommunikasjon. Har vedkommende et godt horisontalt verktøy som vil styrke prosjektet? Er vedkommende flink til å kommunisere skriftlig og muntlig?
 • Motivator. Har vedkommende evner til å motivere andre?
 • Personlig stil. Er vedkommende flink til å holde orden og villig til å yte ekstra arbeidsinnsats om nødvendig?
 • Fokus. Er vedkommende flink til å få ting unna og til å konsentrere seg om det viktigste?

NB! Hvem bør ikke være prosjektleder:

 1. Teknokraten – teknisk fokusert, glemmer ledelse.
 2. Pedanten – skjema og rapporter.
 3. Selgeren – snakker mye handler lite.

2 tips til når prosjektet bør en ha styringsgruppe:

Består gjerne av ledere i eierorganisasjonen med myndighet og bidrar til at ansvaret for prosjektgjennomføring ikke kun blir pålagt prosjektleder.

 • Når prosjektarbeidsformen er ukjent i virksomheten.
 • Prosjektet går på tvers av organisasjonsmessige grenser eller involverer flere virksomheter.

 Styringsgruppen sine 5 viktigste ansvarsområder: 

 • Kvalitetsikre planverket. Godkjenne planene for prosjektet som prosjektbeskrivelsen med milepælsplan, budsjett ol.
 • Kvalitetsikre forpliktelser. Sørge for at prosjekteier lever opp til sine forpliktelser.
 • Rett person på rett sted. Kvalitetsikre at de riktige personene blir valgt til prosjektoppgavene.
 • Oppfølging av planverket. Kontrollere prosjektstyringen.
 • Gi anerkjennelse og ros når prosjektmål nås.   

3 tips til hva som er viktig når arbeidsgruppen skal etableres:  

Arbeidsgruppen er de som til daglig jobber med prosjektet.

 • Gode samarbeidsvilkår. Deltakere som har tillit og respekt overfor hverandre.
 • Divergens og kompetanse. Kyndighet på ulike områder (ikke for like).
 • Motivasjon. Deltakere som er motiverte og kan delta helt til mål. 

 

3 tips til hvordan referansegruppen kan brukes:

Dette er det formelle nettverket av personer med ekspertise som har verdi for prosjektet.

 • Nettverksbygging. Om det er nødvendig kan referansegruppen innkalles til jevnlige møter, eller enkeltpersoner kan bli kontaktet ved behov.
 • Rådgivende. Den skal gi innspill til arbeidsgruppen, men har ingen direkte makt i prosjektet.
 • Nødvendig? Om du ikke trenger referansegruppe så la være å opprette en. Den er ikke alltid nødvendig.

 

Interessentanalyse


Gjøres for å identifisere hvem som har interesse av prosjektet, og som kan influere på det:

Interessentanalyse

Kartlegg videre deres grad av interesse i prosjektet sett i sammenheng med hvilken makt og innflytelse de potensielt kan ha i prosjektet. Slik kan man videre legge en strategi og bruke tiden på de viktige interessentene.

interessentene

interessentene2

6 tips til hvordan du kan fylle interessentanalysen med innhold:

 • Interesseområde. Hvor opptatt er de av spesielle leveranser eller gevinster?
 • Bidrag. Ressursinnsats i form av arbeid eller finansiering. Her kan det være både positive og negative bidrag.
 • Forventninger. Hva håper de ulike partene på skal komme ut av prosjektet?
 • Makt. Interessenters mulighet til å påvirke prosjektet positivt eller negativt.
 • Strategi.  Hvordan bør en håndtere de ulike interessentene? Du kan inkludere dem, informere dem osv.
 • Ansvaret. Hvem skal være ansvarlig for å håndtere de ulike interessentene? Håndteringen av de viktigste interessentene må inn i milepælsplanen.

Velg ut de interessentene som er viktig for ditt prosjekt. Invitere dem inn i prosjektet kan være en mulig løsning. derfor kan det være lurt å gjennomføre en interessentanalyse i forkant av etableringen av prosjektorganisasjonen.

Kilder:

Andersen, E. S., K. Grude og T. Haug (2009) Målrettet prosjektstyring. 6. utg. NKI-forlaget.
Jessen, S. A. (2008) Prosjektledelse trinn for trinn – En håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter. 2 utg. Oslo: Universitetsforlaget.