twitterfacebookyoutubeflickrrssmail

En hyllest til små kommunale utviklings-prosjekter!

En hyllest til små kommunale utviklings-prosjekter!

I dag skriver gjesteblogger Grete Hagebakken om kommunale utviklingsprosjekter:

14. desember 2012 disputerte jeg ved Universitetet i Tromsø. Jeg hadde da jobbet i over tre år med en doktorgrad som dreide seg om prosjektledelse med fokus på kommunale utviklingsprosjekter. Ambisjonen med avhandlinga var å bidra til en bedre forståelse av hva som er avgjørende for å få ønskede resultater ut utviklingsprosjekter i kommunal sektor.

Årsaken til at jeg valgte å studere kommunale utviklingsprosjekter var mange.  For det første har mye av prosjektforskningen dreid seg om store og kostbare prestisjeprosjekter i offentlig og privat sektor.  Jeg ønsket å gi oppmerksomhet til de mer beskjedne og trauste utviklingsprosjekter som et stort antall mennesker til enhver tid er engasjert i rundt om i kommune-Norge.  Kommunene er i dag velferdssamfunnets viktigste institusjon, og 60 prosent av den offentlige tjenesteproduksjonen i Norge leveres av kommuner og fylkeskommuner. For å gi gode tjenester er det nødvendig for kommuner å prioritere pålagte driftsoppgaver der verdier som spesialisering, likebehandling og forutsigbarhet best kan ivaretas. Det har ført til at mye av den kommunale aktiviteten har byråkratiske trekk med spesialister som jobber innenfor etablerte grenser, klar arbeidsfordeling og sentral styring.

Nøkkel for nytenking

I denne type organisasjoner er det derfor særlig behov for å supplere med prosjekter som arbeidsform for å ivareta utviklingsarbeid og nytenkning på tvers av de mer tradisjonelle spesialiserte grenser. På den måten vil en kunne skape fleksible enheter som har forutsetninger for å jobbe tverrfaglig og tilpasse seg komplekse og uforutsigbare oppgaver.

utviklingsprosjekter

Doktorgrad om kommunale utviklingsprosjekter

I min studie fulgte jeg tre forprosjekter sine «livsløp» over en treårsperiode, helt fra prosjektideen oppsto og fram til prosjektgruppa hadde avsluttet sitt arbeid.  Jeg fikk et godt innblikk i de utfordringer og muligheter som deltakerne opplevde underveis. Studiet bekreftet en viktig generell lærdom fra prosjektforskningen: Prosjekter må ledes og styres på premisser som samsvarer med dets egenart. Det er vel og bra med generelle prosjektstyringsteknikker, men de må alltid tilpasses den konteksten man jobber innenfor. Les avhandlingen «Prosjektorganisering i kommunal sektor. Om forholdet mellom kontekstuelle variasjoner og prosjektutfall».

Prosjektmadammen
Skrevet av Prosjektmadammen

Lillablogger